Facebook'un En Popüler Oyunlarına Erişim Neden Engellendi?
Eğlence

Facebook'un En Popüler Oyunlarına Erişim Neden Engellendi?

zynga

Bu sabah itibari ile Facebook'un en popüler uygulama ve oyunlarının üreticisi Zynga.com'un altyapısında bulunan oyunlara (Farmville, Mafia Wars, Yoville, Zynga (Texas Holdem) Poker, Blackjack…) Türkiye’den erişim engellendi. Haber, Türk internet camiasında Farmville’e erişim engellendi, sebep ise üreticilerin “online üretim sertifikası yok” şeklinde yer aldı. Güvenilir kaynaklar olayı bu şekilde verdi, gazeteler de web sitelerinden böyle duyurdu.

Webrazzi olarak biz olayın içyüzünü öğrenmek için biraz beklemeyi uygun bulduk ve söz konusu engellemenin detaylarına indik. Bu süre içinde aşağıda göreceğiniz engelleme ekranının ekran görüntüsünü aldık ve araştırmamıza başladık. Ancak gün içindeki engelleme, bir süre sonra ortadan kalktı. Eğer şu anda Farmville'e ulaşmak isterseniz bunun mümkün olduğunu görebilirsiniz. Konuyla ilgili olarak birçok kullanıcı engelli olan sitelere bir süre sonra erişebildiğini bildirirken, bir grubu halen erişemediğinden şikayetçiydi.

Erişimin engellenmesi ile ilgili detaylara geçmeden önce elinde 30 oyun ve 130 milyon online kullanıcı bulunan Zynga’yı ve oyunlarını kısaca tanıyalım: Zynga genellikle Facebook ve benzeri sosyal ağ siteleri üzerinde oynanabilen online oyun uygulamaları geliştiren bir şirket. En popüler oyunları Farmville, Zynga Poker ve Mafia Wars.

Farmville: Kişilerin ürün yetiştirip, bir çiftlik yönetmesi esasına dayanıyor. An itibari ile 53.248.312 aktif aylık kullanıcısı, 1.395.889 hayranı olan şu ana kadar yapılmış en popüler online oyun.

Zynga Poker: Eski adı Texas Holdem Poker olan oyun 17.842.066 kullanıcı sayısına sahip oldukça popüler bir oyun. Kapatmanın bu oyuna dayandığı sanılıyor. Büyük ihtimalle gerekçesi ise oyunda kumar oynamanın öğretilmesi ve özendirilmesi.

MafiaWars: Arkadaşlarınız ile bir mafya ailesi oluşturup, bir şuç imparatorluğu kurarak en güçlü aile olmayı amaçladığınız oyun. 25.916.318 aktif aylık kullanıcısı var.

Şimdi gelelim Zynga oyunlarının engellenme nedeninin detaylarına.

Zynga’nın sitesinden resmi açıklama henüz yapılmamasına rağmen Türkiye’den söz konusu oyunlara ulaşmak isteyenler gün içerisinde şu açıklama ile karşılaşıyordu: “5651 sayılı yasa uyarınca katalog suçlar kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuksal değerlendirme sonucunda; bu internet sitesi hakkında telekomünikasyon iletişim başkanlığı’nın 02/10/2009 tarih ve 421.02.02.2009-272446 nolu kararı gereğince idari tedbir uygulanmaktadır.”

Zynga blocked in Turkey

2008 yılının Şubat ayında Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) Fethi Şimşek tarafından yapılan açıklamada internet ortamında işlenen suçlarla mücadele kapsamında, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da yer alan suçların bulunduğunu “Katalog” olarak adlandırılan bu suçların arasına, sanal ortamda kumar ve bahis oyunlarının oynatılması konusunun da eklendiği belirtilmişti. Bu yasadan da anlaşılacağı gibi söz konusu engelleme tedbiren şirketin kumar sitelerinden kaynaklanıyor diye düşünüyoruz.

Peki, bu engelleme şu anda neden ortadan kalktı? Bir hata mıydı, yoksa medyanın olaya dikkat çekmesi ile tedbiren engelleme kaldırıldı mı? Bunun henüz sebebini bilemiyoruz ancak araştırıyor olacağız.

Türkiye'de Youtube ve diğer benzeri siteler yukarıda bahsettiğimiz kanun kapsamında uzun süredir erişime kapalı. En son MySpace ve Last.fm’ in kapatılması ile de bu engeller oldukça düşündürücü bir hal almaya başladı.

Zynga'nın durumu ise başlı başına bir konu ve Türk internet kullanıcılarını engellemeler hakkında çileden çıkartan türden.

Bu konuda söyleyecekleriniz olduğunu düşünüyoruz. Söz sizde... Son dönemlerde yaşanan MySpace, Last.Fm ve bugünkü Zynga engellemelerini düşündüğünüzde, haklı bulduğunuz yanlar var mı?

Güncelleme: Milliyet'in haberine göre TIB Başkanı Fethi Şimşek, “İnternet Daire Başkanlığı’nın, kumar oynanan sitelere erişimi engelleme görevi bulunuyor. Bu oyunun yer aldığı sitede de poker ve benzeri oyunlar oynanıyor. Bunların kumar şeklinde (para karşılığı) oynatıldığına yönelik şüphe üzerine, siteye erişim engellenmiş. Bu oyuna yönelik bir engelleme değil. Ancak gelen açıklamalar ve telefon trafiği sonunda, akşam saatlerinde erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı. Kumar şüphesi ile ilgili inceleme sürecek. Facebook’a ya da bu oyuna yönelik bir erişimin engellenmesi kararı ise söz konusu değil” şeklinde bir açıklama yaptı. Böylece, olayın kumar sitelerinden kaynaklandığı konusundaki tahminlerimiz doğru çıktı. Bu açıklamadan da anlıyoruz ki, sosyal medyanın ve sonrasında geleneksel medyanın baskısı ve telefon trafiği yasağın kalkmasında etkili olmuş. Bu yasağı kaldıran, bu konuyu haber yapan, twitter'da, friendfeed'de, facebook'ta yayan sizlersiniz. Aynı şeyi neden diğer siteler için de yapmayalım?

Yorumlar (20)
 1. Onur Yalazi Onur Yalazi

  Kanunen kumar oynatmak Re'sen yani mahkeme kararı olmadan TIB'in engelleme yapabileceği katalog suçlar arasında değil.

  5651 Numaralı yasanın 8. Maddesinde 1 bendinin A fıkrasında katalog suçlar tanımlanıyor. Daha sonra aynı maddenin 2 bendinde ise hangi suçlar dahilinde Re'sen engelleme yapılacağı belirtiliyor.

  Bu katolog suçlarda:

  - Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra)

  - Müs­teh­cen­lik (mad­de 226)

  Olduğuna göre, yasa dışı bir engelleme mi söz konusuydu? Bu oyunlar müstehcenlik mi içeriyor? Yoksa Çocukların cinsel istismarını mı içeriyor?

  Görünen o ki, TIB artık kanun dışına taşmaya başladı. Tabii ben avukat veya savcı vb değilim. Dediklerimin hiçbir geçerliliği yok. Başbakan olsam Youtube'a girerdim...

  Aşağıda İlgili Kanun maddelerini veriyorum.

  MAD­DE 8- (1) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

  a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;

  1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),

  2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),

  3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),

  4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),

  5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),

  6) Fu­huş (mad­de 227),

  7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),

  suç­la­rı.

  b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.

  (4) İçe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­rın içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de ve­ya içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı yurt için­de bu­lun­sa bi­le, içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2) ve (5) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de ya­zı­lı suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­ra iliş­kin ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı re’sen Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. Bu ka­rar, eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na bil­di­ri­le­rek ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­nir.

 2. her gün gelen onlarca farmville davetiyesi hediyesi zartu zurtu sayfa kirliliği yapıyordu. bu oyunların anlık tatminler kazandırmaktan başka, zamanı yemekten başka hiçbir amacı yok. vallahi zevk almıyorum. facebook attan inekten geçilmiyordu. her yer sap saman kaynıyordu. temizlenmesi iyi olmuştu. oyun müptelaları zaten binlerce oyunun içinden daha kaliteli olanlarla oynuyordu. zynga ya hiç gerek yok!

  1. internet hayatın önemli bir sosyal olgusunu ortaya çıkartıyor. herkes mutluluğa, eğlenmeye aç. internette görülen en güzel rüya.

  2. Atamert Ölçgen Atamert Ölçgen

   "Önce sosyalistleri götürdüler. Sesimi çıkartmadım, zira sosyalist değildim. Sonra sendikacıları götürdüler. Sesimi çıkartmadım, zira sendikacı da değildim. Sonra yahudileri götürdüler. Ona da sesimi çıkartmadım. Yahudi de değildim. Sonra benim için geldiler. Bağırdım. Ama sesimi duyacak kimse kalmamıştı." Martin Niemoeller

 3. Baris Unver Baris Unver

  Poker uygulaması için artık fişler dünya çapında parayla satılır oldu; dolayısıyla "kumar oynatma" suçu gerçekleştirilmiş oldu. Tabii bu niye Farmville'i falan etkiledi? Onun yanıtı, "Neden tek-tük videoların kaldırılmasına çalışılmadı da YouTube hepten kapatıldı?" ve "Neden tek-tük blog'lar erişime engellenmedi de bütün blog'lar erişime engellendi?" sorularına verilecek yanıtlarla benzerlik taşıyor.

  Reklam gibi olmasın, ayrıntılı bir tahmin yazısı yazdım bu konuda bugün. Bu yorumda adımın üstüne tıklayıp görebilirsiniz.

 4. Serdar Serdar

  Sanal Para ile poker oynamak nesi kumar ve yasak hala anlamış değilim okey tavla gibi oyunlarıda engellesinler ozaman para ile (kumar) oynamak isteyen her türlü oyun çeşidi ile oynar saçmalık...

  1. Yiğit Yiğit

   o sanal para gerçek para ile alınıp satılabiliyor ve muhteşem bir pazarı var.

 5. Aytaç Zeren Aytaç Zeren

  Ya bu işin soytarılığıda kalmadı artık. Bu kadar da olmaz ki be kardeşim. Yasak yasak yasak. Ey web razzi kullanıcıları. Çoğunuz biliosunuzdurda bilmeyene benden hediye olsun.

  DNS adreslerinizi

  4.2.2.1 ve 4.2.2.5 arası ip adreslerindan farklı iki tanesi ile değiştirin bayağıca bir özgürlüğün sahibi olursunuz web de. Bu ne arkadaş diye merak ediyorsanız googleda aratın bulursunuz ayrıntılı açıklama.

 6. Aytaç Zeren Aytaç Zeren

  Bi ara isyan etmiştim valla. Nedir ulan diyordum. Sonra bi engelledim mesajları... Ooooh. Valla benden iyisi yoktu.

 7. Tolga Kaprol Tolga Kaprol

  Kamuoyunu bu kadar meşgul edecek kararlar alınanbiliyor ve bunu mesai saatlerinin sonuna doğru hatta mesai saati dışında uygulayabiliyorlarsa o zaman herşeyden önce alınan bu kararların şeffaflık ilkesine göre en azından kendi web sitelerinde yayınlamaları gerekir.

  Şu anda bir yasak var, herkes neden olduğu konusunda tahminler yapıyor fakat karar alıcı mercilerin dışında kimse neden olduğundan haberdar değil.

 8. Korhan Korhan

  engellenmesin

 9. Karay Karay

  bi telefonla erişime engelleme açma :D çok güzel.

  o diil de facebook ta da müzik videoları paylaşılıyor mu-yap'ı göreve çağırıyorum.

  hadi bakalım.

 10. M.ozan.hazer M.ozan.hazer

  Bence engellemelerin daha da fazla olması lazım.

  Ve hatta daha sert önlemler alınması lazım DNS değiştirerek geçilememesi ve DNS değiştirmenin de suç kapsamına alınması lazım.

  .

  Rahatsız oluyoruz kardeşim ben uğraşmak zorunda mıyım facebook'ta "bu applicationdan bana mesaj gelmesin" diye ayar yapmaya?

  .

  Youtube'da Atatürk'e küfrediyolar tabii ki kapanacak, ben mesela trafikte de kulaklarımı kapatıyorum adam anama küfretse bile duymadığım için problem olmuyo. Ha tüm dünya duymaya devam ediyo o ayrı.

  .

  Hem faydası da olur Türkiye'ye Kıbrıs çıkartmasında bi ambargo uygulamışlar bize, Aselsan kurulmuş. Youtube kapandı izlesene.com sıçrama yaptı. Başka hangi siteleri kapatsak kimbilir neler sıçrama yapacak...

  .

  Pardon, hiçbişey sıçrama yapmaz çünkü alternatifleri yok ülkemde ama o gazla girişimcilerin çalışma hızı artar alternatifler üretilir, know-how olur, altyapı olur...

  .

  Hem belki en az 3 bebe yerine en az 8 bebe yapın derler de sansürle yakaladığımız Çin'i nüfus olarak da geçeriz.

  .

  Sonra da kafası çalışan bürokratlar göreve gelip bu saçmalığa bir son verdiği zaman web8.0'ı getiririz dünyaya.

  .

  Hatta belki yıllardır geyiği yapılan ama çinlilerin bi türlü beceremediği sosyal aktiviteyi yapar, o nüfusla 3 kere zıplar deprem falan oluştururuz... web8.0'dan sonra bir de nükleer silaha alternatif depremsel silah yeniliğini de dünyaya kazandırır, tarihe geçeriz.

  .

  .

  .

  Böyle düşününce haklı bulabiliyorum Arda Kutsal, ya sen ?

  :)

 11. Altan Alpay Altan Alpay

  “online üretim sertifikası yok”mus..Sabah sabah guldum, allahta bunu yazan cahil gazetecileri guldursun..

  Sanirim bu herzeyi buyuk ve hasmetli ulastirma bakanimiz Binali beyler sagolsun icat etmisti.. Oyle bir kanun yok ama 'yassah' hemserim mantalitesi iste.. Duyduk duymadik demeyin, bundan boyle internet sitesi acmak icin nufus kagidi, sabika kaydi ve 3 adet damga puluyla birlikte valiliklere basvurula ve “online üretim sertifikasi” temin edile..

  1. Arkadaşlar, bu tamamen uydurma, editörlerimizin yazdığı esprili bir haberdi. Ancak NTV dahil bir çok haber kanalı bu haberi ciddiye alıp gerçek gibi yayınladılar. En çok da biz eğlendik. Diğer taraftan da habercilerin ne kadar da köklü kaynaklar kullandıklarını görmüş olduk. Hiç soruşturmadan yayınlamışlar :) http://www.neguzelhaber.com/haber/guncel/farmvillee-erismek-mi-istiyorsunuz.ngh

 12. Göktürk Göktürk

  hedef aslında facebboku kapamaktı yemedı. myspace le facebook arasındakı fark ne anlamadım. biri açık diğeri kapalı. bence komple interneti kapasınlar da herkes rahat etsin

 13. Kenan Sertac Kenan Sertac

  Engellenme ne ifade ediyor? niye bu konuda halen yapilmis bir yasa yok, binlerce sitenin engellenmesi bir kuruma bagli kalmasi ne sacma

 14. Ayhan Kocak Ayhan Kocak

  Yapılan açıklamadan anladığım kadarıyla, "şüphe" üzerine erişim engellenmiş. Keşke daha kapsamlı bir araştırma yapılsaydı da böyle komik duruma düşülmeseydi. Ayrıca neden tüm oyunları engellemişler bunu halen anlamış değilim.

 15. Aytaç Zeren Aytaç Zeren

  Ulan bu kadar akıllı bu mesajın peşine bin yorum yaptık :D Helal olsun size. Alkışlıoyrum... Şlak, Şlak, Şlak...

 16. bütün engellemelere hayır bence, hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına web sitesi veya uygulamaları engellenir mi hiç..

  ne zaman gelişecek bu ülke merak ediyorum, ben görebilseydim bari..