IBM Softlayer ile bulutta 3. Boyut #webrazzi15

webrazzi-summit-thumbIBM Softlayer ile bulutta 3. Boyut Bora Taşer (IBM)